Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

„U môjho priateľa visia na stene poškodené hodiny, ktoré sa už nedajú opraviť.
Keď som sa ho pýtal, prečo ich nevyhodil, odpovedal, že mu dva razy za deň ukazujú presný čas.
Na jeho hodiny si spomeniem vždy, keď sa o niekom tvrdí, že nie je na nič súci.“
Max Kašparů

Hovorí sa, že spoločnosť je taká silná ako sa dokáže postarať o chorých, starých či postihnutých ľudí.
Je dobré, ak postihnutých ľudí sa má kto postarať. Je ešte lepšie, ak sa o takýchto ľudí stará kolektív pracovníkov
odborne fundovaných, ktorí im nahrádza stratenú rodinu, pomáha získať pocit, že aj oni sú pre spoločnosť užitoční a potrební.
Snažíme sa o to, aby sme neboli iba odborníkmi vo svojej profesii, ale aj chápajúcimi a rozdávajúcimi sa priateľmi.
Mgr. Gabriela Dzubinová riaditeľka DSS

Domov sociálnych služieb v Legnave

Strategická vízia: stať sa miestom, kde by človek odkázaný na pomoc iných chcel žiť.

Poslaním DSS v Legnave je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti na základe ich individuálnych schopnosti a znalosti.

Cieľom poskytovania soc. služby je vykonávať odborné, obslužné a ďalšie činnosti s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby.

Domov sociálnych služieb v Legnave je zariadením sociálnych služieb zriadeným Prešovským samosprávnym krajom, ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Kapacita je 60 miest

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3

fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3

Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk