Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Kúpna zmluva na tonery, zenit,v.o.s. Stará Ľubovňa
 2. Zmluva o odbere BRKO 01/04/2015- EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
 3. Kúpna zmluva - potravinársky továr DENAR, spol. s r.o. Podolinec
 4. Servisná zmluva - schodisková plošina, Velcon, spol. s.r.o., Vlkanová
 5. Zmluva o dielo Oprava dážďovej kanalizácie, NOVSTAV SL s.r.o. Stará Ľubovňa
 6. Oprava spodnej stavby verandy, NOVSTAV SL s.r.o. Stará Ľubovňa
 7. Zmluva o poskytnutí peňažného daru, Anna Reľovská. Stará Ľubovňa
 8. DOHODA č. 15/38/50j/20/o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zmluva na dodávku dreva; Jozef Nendza; Šarišské Dravce
 10. Zmluva o dodávke potravinarských tovarov Vladimír Majerčák – MEGAS SPOL. Kežmarok
 11. Dohoda o postupení a prevzatí práv a povinností, LIVONEC SK, s.r.o. Stará Ľubovňa
 12. ZMLUVA O DIELE č. 122/2013 SLEDOVANIE PREVÁDZKY ČOV DSS LEGNAVA W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad
 13. DOHODA č. 15/38/50j/36/o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 14. Zmluva o dielo, Rekonštrukcia kuchyne, Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Stará Ľubovňa
 15. Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne, LIVONEC SK, s.r.o. Poprad
 16. Dohoda o poskytovaní stravy, DpS Stará Ľubovňa
 17. Dohoda o nájme zariadenia, Východoslovenská energetika a.s. Košice
 18. Dodatok k zmluve o zbere a zneškodňovaní NO; EKOS, spol. s.r.o.; Stará Ľubovňa
 19. Kúpna zmluva - konvektomat ; GASTRO – GALAXI, s.r.o., Prešov
 20. Zmluva o dielo - Oprava schodiska a vestibulu; Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Stará Ľubovňa
 21. Kúpna zmluva - plynový sporák ; GASTRO – GALAXI, s.r.o., Prešov
 22. Dohoda o postupení a prevzatí práv a povinností, LIVONEC SK, s.r.o. Stará Ľubovňa