Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

Podmienky prijatia

Žiadateľ, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Odbor sociálny Prešovského samosprávneho kraja.

Prílohy potrebné k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa za predchádzajúci a aktuálny kalendárny rok

Lekársky nález

Rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony - iba u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, Uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka.

Ak žiadateľ obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, po nadobudnutí právoplatnosti žiadateľ podáva na Odbor sociálny PSK žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Prílohy potrebné k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

Po zaregistrovaní žiadosti je žiadateľ zaradený do centrálnej evidencie žiadostí vedenej Prešovským samosprávnym krajom. Ak je žiadateľ v poradí, Prešovský samosprávny kraj zašle pokyn zariadeniu k vyzvaniu žiadateľa k nástupu.