Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

Poskytované služby

Domov sociálnych služieb v Legnave poskytuje prijímateľom sociálnych služieb sociálnu službu podľa § 38 č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

sociálne poradenstvo

sociálna rehabilitácia

pracovná terapia

ubytovanie

stravovanie

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

osobné vybavenie

záujmová činnosť

úschova cenných vecí